KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013
Tags: ,

19 nhận xét:

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. và càng ngày, vai trò đó được rõ ràng hơn, khi mà Đảng đã đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu khác.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, không ngừng đưa đất nước phát triển đi lên để sánh vai với các cường quốc năm châu. Đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. với những chính sách hết sức đúng đắn và hợp lý, Đảng đã đưa xác mạng của chúng ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong quá trình đấu tranh bảo vệ đất nước. còn trong thời bình, những chính sách đúng đắn đó đã giúp đất nước chúng ta phát triển một cách vượt bậc và vững chắc.

  Trả lờiXóa
 3. Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là: tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Xét thấy ở Việt Nam, hội đủ những yếu điều kiện trên, chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử.

  Trả lờiXóa
 4. Vai trò lãnh đạo của ÐCS Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội. Ðường lối kháng chiến đúng đắn của ÐCS Việt Nam là ngọn cờ dẫn dắt, động viên, tổ chức nhân dân đấu tranh giành thắng lợi trong các năm kháng chiến lâu dài, gian khổ, từ chiến cuộc Ðông Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Ðiện Biên Phủ lịch sử, đến thắng lợi của Genève năm 1954... tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đánh dấu sự hoàn thành một cách vẻ vang cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên cả nước dưới sự lãnh đạo của ÐCS Việt Nam...

  Trả lờiXóa
 5. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam là không thể phủ nhận được. Nó hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Thế mà vẫn có một số tổ chức, cá nhân lại tiến hành các hoạt động để qua đó bôi nhọ chế độ, xuyên tạc lịch sử. Không hiểu bọn này được các thế lực thù đich nước ngoài cho ăn gì mà chúng nó xuyên tạc giỏi thật, đến ngay cả Bác Hồ, hay đại tướng Võ Nguyên Giáp chúng nó cũng xuyên tạc, nói xấu đươc thì cũng đến chịu

  Trả lờiXóa
 6. Đảng cộng sản việt nam có vai trò hết sức quan trọng và to lớn trong sự phát triển của đất nước việt nam.vì vậy mà các thế lực thù địch đã không từ một âm mưu thủ đoạn nào để chống phá đảng chống phá nhà nước ta.Đảng và nhà nước ta cần phải có những chính sách,những biện pháp cụ thể để khẳng định vai trò của mình cũng như loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi đất nước

  Trả lờiXóa
 7. Vai trò quan trọng của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã được khẳng định từ trước tới na. Trong thời chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng quân và dân ta đã dành rất nhiều chiến thắng, để đất nước đi tới thắng lợi thống nhất đất nước, trong thời bình đảng đưa ra đường lối đúng đắn ,đưa đất nước phát triển , sánh vai với các cường quốc năm châu. Vậy mà các thế lực phản động ghen ăn tức ở đang am mưu ngày đêm chống phá nhà nước ta,

  Trả lờiXóa
 8. Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng cộng sản, đánh thắng 2 cường quốc quân sự , giang sơn về một mối, thông nhất đất nước, đưa đất nước phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Như vậy Đa nguyên đa đảng có cần thiết, câu trả lời chắc chắn ai cũng có rồi. Đa nguyên đa đảng chỉ là luận điệu của thế lực phản động nhằm chống phá nhà nước mà thôi. Dưới sự lãnh đạo của đảng nước ta sẽ ngày càng phát triển vượt bậc thêm nữa.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng cộng sản Việt nam đã lãnh đạo nhân dân việt nam đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.Những thành tựu của đất nước ngày hôm nay có được cũng là do sự lãnh đạo của đảng.Vai trò lãnh đạo của Đảng là vô cùng quan trọng,vì vậy chúng ta cần nêu cao vai trò lãnh đạo đó để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 10. Đất nước sau có gần 40 năm bị chiến tranh tàn phá tưởng chừng không thể vợi lại được mà đã phát triển như thế này là nhờ ai!! chính là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, điều này thể hiện vai trò không thể thiếu của Đảng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 11. Đúng thế hiện nay và mai sau Việt Nam sẽ chỉ tồn tại một chính đảng duy nhất đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam, lịch sử đã chứng minh cho quá trình đấu tranh giành đọc lập và xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo cảu Đảng đất nước ta đã đi lên rất nhiều từ một đất nước nghèo khổ sau chiến tranh ta đã vươn lên vào nhóm những nước đang phát triển kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nhân dân luôn trung thành đi theo mọi chủ trương đường lối của đảng vì thế mọi luận điệu đòi đa nguyên đa đảng là không thể chấp nhận khi đất nước đang hoàn toàn tốt đẹp!

  Trả lờiXóa
 12. Lịch sử đã chứng minh, quy luật vận động, phát triển của nước ta là dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng, nhân dân rất kiên cường và đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định nhân dân ta sẽ giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

  Trả lờiXóa
 13. Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Điều đó thể hiện niềm tin sắt son, kiên định của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và là nguồn cổ vũ, động viên, là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ Đảng trong việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách và nhất định sẽ đem lại những thành công to lớn hơn.

  Trả lờiXóa
 14. Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là không thể thay thế và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều này đã lý giải cho sự hình thành đạo lý, lẽ sống của người dân Việt Nam, đó là luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; coi mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của Đảng là mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của chính mình và sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 15. Muốn giữ vững vai trò lãnh đạo, hay vai trò tiên phong của Đảng trong hệ thống chính trị và xã hội ở nước ta hiện nay, cách tốt nhất là phải nâng cao uy tín của Đảng trong xã hội bằng việc xây dựng một đảng trong sạch, làm sao để Đảng "là đạo đức là văn minh", "có sức hấp dẫn lớn" như Hồ Chí Minh đã từng chỉ dẫn, đồng thời nâng cao năng lực cầm quyền của mình thông qua các cán bộ, đảng viên thực hiện một cách hiệu quả sự lãnh đạo và quản lý trong bộ máy nhà nước.

  Trả lờiXóa
 16. Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với hoản cảnh đặc điểm ở nước ta. Trong thực tế hiện nay trên thế giới, ở các nước có hệ thống đa đảng, cũng đang diễn ra một xu hướng: đó là các đảng đều đang ngày càng muốn mình là đảng của “toàn dân”. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng: “đa số đảng chính trị ngày nay xác định vừa là đội tiền phong của một giai cấp nhất định, vừa đại diện lợi ích cho đông đảo các tầng lớp xã hội khác và cho cả quốc gia dân tộc”. Thế nên Đảng cộng sản cần phải khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình để tạo niềm tin trong nhân dân như thế thì mới được nhân dân ủng hộ và giúp đỡ.

  Trả lờiXóa
 17. Muốn giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, theo chúng tôi, nên chăng chúng ta cần phải nhấn mạnh nhiều hơn đến việc "nâng cao sức hấp dẫn của Đảng" từ đó mà giành được sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng. Tức làm sao phải thể hiện được vai trò tiên phong của Đảng chứ không chỉ nói nhiều đến "nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng" như hiện nay. Thế nên việc khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình để có thể được nhân dân tin tưởng và ủng hộ là việc làm rất quan trọng bởi vì chỉ có như thế thì mới có thể xây dựng đất nước ta ổn định và phát triển được.

  Trả lờiXóa
 18. Ánh sáng của Đảng luôn là ngọn đuốc soi sáng đường đi cho dân tộc. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận quan trong cho Đảng ta từng bước xây dựng hoàn thiện về chính trị, trang bị bản lĩnh, ý chí lòng kiên định cho tổ hức Đảng nói chung và mỗi một cán bộ đảng viên nói riêng. Khẳng định được vai trò lãnh đạo duy nhất đúng đắn của Đảng, minh chứng cho những luận điệu sai trái của các thế lực chống đối, ngăn chặn một cách triệt để về âm mưu đa nguyên, đa đảng cũng như đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam của thế lực phản cách mạng cả trong và ngoài nước

  Trả lờiXóa
 19. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động như hiện nay. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vô cùng quan trọng. Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất đủ sức lãnh đạo và đưa con thuyền Việt Nam tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Với những thắng lợi đã giành được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm cho chúng ta thêm tự hào về dân tộc Việt Nam – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

  Trả lờiXóa