VỮNG TIN VÀO CON ĐƯỜNG TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013
Tags: ,

15 nhận xét:

 1. Tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện ở bản chất ưu việt về chính trị của chế độ dân chủ XHCN trên cơ sở kế thừa giá trị quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin: sự nghiệp cách mạng là của quần chúng; kế thừa những giá trị trong tư tưởng truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tính ưu việt của CNXH trong đặc trưng vừa nêu còn được thể hiện trong nhận thức của Đảng ta về việc từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN gắn liền với việc đảm bảo tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển của đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. Tính ưu việt về văn hóa của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện khái quát ở tính chất tiên tiến của nền văn hóa, ở việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống đoàn kết và nhân ái, ý thức về độc lập, tự do, tự cường dân tộc…). Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thu những giá trị của tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừah, phát triển bane sắc văn hóa của các tộc người Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Sự kết hợp hài hòa những giá trị tiên tiến với những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN mà nhân dâ ta đang xây dựng trên lĩnh ực văn hóa, làm cho văn hóa trở tành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam luon khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng , tế. Đảng và Nhà nước ta chủ trương hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị – xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực đã chứng minh một cách sinh động tính ưu việt của chế độ CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng, thể hiện trong đặc trưng về quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. Con đường chủ nghĩa xã hội là lựa chọn thích hợp đối với tình trạng của nước ta. Vì vậy chúng ta đã có nhiều bước tiến đáng kinh ngạc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị,... Ngoài ra cũng nhờ sự ưu việt của con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhà nước đề ra xã hội do dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc ; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện mà chúng ta có được như ngày hôm nay. Hãy tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó chúng ta sẽ đến được bến bờ hằng mong ước.

  Trả lờiXóa
 5. Nhà nước ta từ khi thành lập cho đến nay đã lựa chọn đi theo con đường chủ nghĩa xã hội để xây dựng một đất nước mà ở đó người dân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc nhất một đất nước vững mạnh ổn định. Cho đến nay tuy vẫn còn nhiều khó khăn thử thách nhưng chúng ta vẫn có niềm tin vào những kết quả mà ta đã đạt được và tiếp tục tin tưởng vào con đường mà ta đã lựa chọn. Hãy cùng nhau đoàn kết và xây dựng một đất nước vững mạnh hơn nữa một xã hội phát triển hơn nữa để làm sao tạo ra một cuộc sống tốt đẹp nhất.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng và nhà nước ta đang đi theo một con đường rất đúng đắn.Đó là con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa.Có thể nhận thấy được điều đó ngay từ trong lịch sử cũng như là ở hiện tại.Đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu là khó khăn thử thách.Vượt qua biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh đẫm máu.giờ đây chúng ta đang được sống trong thời kì hòa bình và ổn định.Tuy tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp và khó khăn,nhưng đảng và nhà nước ta vẫn đưa ra những chính sách hết sức hợp lí và linh hoạt để phát triển đất nước.Có thể nói Đảng và nhà nước ta đang đi theo con đường hết sức đúng đắn và hợp lí.Mong rằng chúng ta sẽ nhanh chóng bắt kịp với các cường quốc năm châu.

  Trả lờiXóa
 7. Đường đi của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tình hình đất nước từ trước tới nay. Chúng ta cũng đã có nhiều thành công, những bước tiến vượt bậc trên mọi mặt. Chúng ta cần tin tưởng vào con đường mà mình đã đi, có vậy mới có được thánh công, mới đi được tới cuối con đường, mới giàng được thành công mà mình hằng mong muốn

  Trả lờiXóa
 8. Nhân dân ta luôn ủng hộ đảng và nhà nước trong suốt quá trình của lịch sử , từ khi chiến tranh chống giặc ngoại xâm , cho đến thời kì hòa bình , ổn định , phát triển hiện nay , nhân dân ta và nhà nước luôn sát cánh cùng nhau trong mọi công việc , mọi lĩnh vực của đất nước , góp phần làm cho đât nước giàu đẹp , phát triển

  Trả lờiXóa
 9. Con đường chủ nghĩa xã hội là lựa chọn thích hợp đối với tình trạng của nước ta. vì sao các nước anh cả như Nga sụp đổ trên con đường XHCN còn chúng ta vân không hề sao là vì chúng ta có lòng tin vào đường nối của đảng. con đường đảng vạch ra là vô cùng đúng đắn từ lịch sử cho chúng ta thấy điều đó vì vậy tin tưởng vao đảng chúng ta sẽ giành được thắng lợi

  Trả lờiXóa
 10. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần phải ra sức tự tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống cách mạng, niềm tin vào con đường chủ nghĩa xã hội và năng lực công tác. Thanh niên nhất thiết phải biết xem xét, đánh giá và giải quyết mọi vấn đề trong thực tiễn cuộc sống một cách khoa học, có hiệu quả; phải biết phân biệt đúng, sai, phải, trái, đâu là thuận lợi cơ bản, đâu là khó khăn tạm thời trước mắt của đất nước, nhất là không được lơ là, mất cảnh giác và mắc mưu kẻ địch.

  Trả lờiXóa
 11. Một trong những âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình, nhất là diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Trên lĩnh vực này, việc đầu tiên của chúng là tìm mọi cách “phá rã niềm tin” của cán bộ, đảng viên, thanh niên và quần chúng nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã lựa chọn. Vì thế cần phải có những biện pháp để cho mọi người dân có niềm tin vào con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội như thế thì chúng ta mới có thể có được sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và khi đó ta sẽ xây dựng được đất nước ta phát triển vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 12. Việt Nam luôn là 1 cái gai trong mắt các thế lực thù địch. Bè lũ phản động trong ngoài nước luôn tìm mọi cơ hội để chống phá nhà nước ta. Vì vậy, Đảng Nhà nước, và toàn thể nhân dân phải linh hoạt sáng tạo cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn trong kỷ nguyên mới. Đất nước hội nhập cùng với đó là nhiều khó khăn thách thức. Tất cả chúng ta cùng nỗ lực để phát triển nước nhà giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 13. Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả người dân Việt Nam đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Dưới sự lãnh đạo đó đất nước ta đang ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đất nước ta đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành 1 con rồng của châu Á. Tương lai không xa Việt Nam sẽ trở thành 1 cường quốc trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 14. chan troi ruc ro21:12 14 tháng 10, 2013

  Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa xã hội lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin làm kim chỉ nam, nhưng mang màu sắc riêng của Việt Nam. Đó là lý do tại sao trước sự sụp đổ các nước xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu, Việt Nam ta vẫn trụ vững vàng. Đó chính là nhờ sự tài tình sáng suốt của Đảng Công Sản Việt Nam đã chèo lái đất nước đi đúng hướng. Đất nước Việt Nam hiện nay đang phát triển vượt bậc. Tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới ngày càng được nâng cao. Nhân dân Việt Nam biết ơn Đảng, Nhà nước đã cho người dân Việt Nam cuộc sống phồn vinh như hôm nay.

  Trả lờiXóa
 15. con duong chung ta chon không sai, nhưng làm sao để vũng vàng đi trên con đường ấy, đùng vấp ngã mới quan trọng. Hiện nay hình như đã xuất hiện nhiều quan cản đường bước tiến ấy, nhất là quan tham, trừng trị quan tham cho thích đáng mới mong yên dân, tuy lịch sử đang trải qua những bước quanh co, nhưng chúng ta tin tưởng sẽ làm được, Tẩy giun sạch sẽ, hoặc ít nhất cũng làm cho chúng bị tê liệt không còn khả năng hút máu. trả lại sự trong sạch cho cán bộ ta, cán bộ của cụ Hồ. nếu làm được điều đó nhất định chúng ta máu tiến tới đích hơn. Nhưng nói đi cũng nói lại, cải cách tiền lương, tinh giản biên chế, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, cải cách giáo dục, hoàn thiên luật pháp đúng theo nghĩa nhà nước "Pháp Quyền". vÍ DỤ Tôi thấy có một điều lạ ở chỗ: Làm nông nghiệp có những việc cũng trở thành triệu phú nhưng không ai làm. Giáo dục không đến nơi, hãy định hướng cho hài hòa, làm gì, đào tạo cái gì, Mỗi một người dân có việc làm, thu nhập ổn định, đóng các khoảng phí vừa phải... nhất định "MỖI MỘT CON NGƯỜI TỰ TIẾN LÊN CNXH THÌ XÃ HỘI NÀY MỚI TIẾN LÊN XHCN ĐƯỢC".

  Trả lờiXóa