NHÌN NHẬN CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013
Tags: ,

61 nhận xét:

 1. Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là lựa chọn đúng đắn của nhân dân và Đảng, Nhà nước ta. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở đất nước ta đã có những thành công to lớn trên mọi mặt đời sống, từ kinh tế, văn hóa và xã hội đều được phát triển nhanh chóng. Đây là công lao lớn của Đảng, của Nhà nước và quá trình phấn đấu lao động xây dựng của toàn dân ta.

  Trả lờiXóa
 2. Hình thái kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa là mục tiêu đúng đắn của dân tộc ta, nó phù hợp với tình hình thực tế cũng như nguyện vọng của người dân Việt Nam. Nhưng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cũng không phải dễ dàng khi luôn có rất nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước không muốn đất nước ta được phát triển, chúng muốn chúng ta rơi vào âm mưu đen tối của chúng nhằm thao túng đất nước ta. Chúng ta cần kiên quyết đi theo chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với tăng trưởng kinh tế, sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì, các mặt: chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh được bảo đảm và ổn định. Trong đó có những thành tựu rất đáng khích lệ về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội gắn bó chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn lao động và chất lượng lao động, khoa học và công nghệ. Thành tựu đó ngày càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

  Trả lờiXóa
 4. Với những đường lối,chính sách hết sức đúng đắn và hợp lý của Đảng, của nhà nước , đất nước ta đang có những bước phát triển hết sức vượt bậc tất cả các mặt, phát triển một cách toàn diện. từng bước vươn mình ra thế giới để chứng minh với thế giới thấy rằng, đất nước Việt Nam chúng ta nhỏ bé thôi, nhưng cũng không chịu thua bất cứ một đất nước nào.

  Trả lờiXóa
 5. Có lẽ chúng ta không cần phải nói nhiều mà hãy nhìn vào sự thật khách quan, đó là chứng cứ đanh thép nhất để đánh giá mọi việc. Một đất nước Việt Nam nghèo đói, lạc hậu dưới sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền đã có những thay đổi vượt bậc và hết sức đang ghi nhận. từng bước nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế, đó là điều không thể phủ nhận.

  Trả lờiXóa
 6. Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Và chúng ta đang trên con đường đi đúng đắn để phát huy được tính ưu việt của nó, đúng với bản chất của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hãy chung sức, đồng lòng để góp phần vào sự nghiệp đổi mới của nước nhà để đất nước phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân đi lên, sánh kịp các cường quốc trên thế giới

  Trả lờiXóa
 7. Mình không biết là còn bao nhiêu năm nữa thì Việt Nam xây dựng được thành công chủ nghĩa xã hội, tuy nhiên mình tin chắc rằng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được.

  Trả lờiXóa
 8. chế độ XHCN ở Việt Nam đã và đang phát huy được tính ưu việt của nó, đúng với bản chất của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tính ưu việt đó có được giữ gìn, nâng cao và phát huy hay không còn phụ thuộc vào chính sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và chế độ XHCN.

  Trả lờiXóa
 9. Nang Am Que Huong18:03 21 tháng 10, 2015

  Hãy nhìn nhận thật thấu đáo, và thật nhất về công cuộc xây dựng XHCN ở VN để thấy được vai trò lãnh đạo tất yếu và tiên quyết của ĐCSVN.

  Trả lờiXóa
 10. Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Đây cũng là nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam, tuy rằng quy mô kinh tế nước ta vẫn nhỏ nhưng với tốc độ phát triển như hiện nay, Việt Nam sẽ nhanh chóng bắt kịp các nước phát triển khác.

  Trả lờiXóa
 11. Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Trải qua gần 30 năm, công cuộc đổi mới đất nước đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, những đặc trưng của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng đã chứng minh được tính ưu việt của nó. Chế độ XHCN ở Việt Nam đã và đang phát huy được tính ưu việt của nó, đúng với bản chất của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tính ưu việt đó có được giữ gìn, nâng cao và phát huy hay không còn phụ thuộc vào chính sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và chế độ XHCN.

  Trả lờiXóa
 12. Chỉ có chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động. Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, là nguồn gốc sinh ra tình trạng người bóc lột người, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, cơ sở kinh tế đảm bảo cho nhân dân lao động thoát khỏi đói nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo điều kiện giải phóng và phát triển con người toàn diện.

  Trả lờiXóa
 13. Sức mạnh và thành tựu của chủ nghĩa xã hội, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đã thức tỉnh nhân loại, tạo khả năng đoàn kết các dân tộc để giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh chính sách có lợi cho người lao động; tạo khả năng hiện thực cho các nước lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Con đường đó ở Việt Nam ngày một rõ ràng

  Trả lờiXóa
 14. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, bên cạnh những thành tựu, chúng ta cũng còn có khuyết điểm, yếu kém, những vấp váp sai lầm nhưng Đảng ta cũng nghiêm túc nhìn vào khuyết điểm, sai lầm và sửa chữa nó kịp thời. Đó là điều đáng quý với một Đảng cầm quyền

  Trả lờiXóa
 15. Việc hình thành những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là công việc rất khó khăn. Mô hình xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa chưa có trong thực tiễn lịch sử, càng chưa có khi chúng ta xây dựng một nước có nền kinh tế chưa phát triển như nước ta nhưng tin rằng với sự lãnh đạo của Đảng Công sản, nước ta sẽ vững bước tiến lên CNXH.

  Trả lờiXóa
 16. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta được tiến hành trong điều kiện có những thuận lợi, song khó khăn, thách thức rất lớn. Trong hoàn cảnh đó, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân với đường lối đúng đắn, sáng tạo, đất nước ta đã giành nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa...

  Trả lờiXóa
 17. Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là một sự nghiệp khó khăn, phức tạp, cho nên tất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ. Thời điểm hiện nay của nước ta là như vậy.

  Trả lờiXóa
 18. Chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ, trong hoàn cảnh có những khó khăn và thử thách rất lớn, nhưng chúng ta cũng có những thời cơ và thuận lợi rất cơ bản. Với những thành tựu đã đạt được trong cống cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian đã qua, chúng ta hoàn toàn có cơ sử tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ vững bước trên con đường tiến lên CNXH

  Trả lờiXóa
 19. Qua gần 20 năm đổi mới, nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Song, để đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, chúng ta phải giải quyết rất nhiều mâu thuẫn phức tạp mà trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần khắc phục, sửa đổi kịp thời. Tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chúng ta sẽ thành công trên con đường tiến lên CNXH

  Trả lờiXóa
 20. Sau thời kỳ đổi mới 1986, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang từng bước được xây dựng, nền dân chủ XHCN với Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân đã được thiết định trên những đường nét cơ bản, nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, sự thống nhất trong đa dạng đã hình thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nước ta nhất định sẽ thành khuôn mẫu đi lên CNXH cho các nước khác trên thế giới

  Trả lờiXóa
 21. Khi phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta thấy mâu thuẫn giữa tính ưu việt của nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN với những hạn chế trong việc tìm ra quyết sách khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường đang là vấn đề cần kíp hơn bao giờ hết. Nếu không, chúng ta đã tự bỏ lỡ ưu thế đi sau của mình để có thể khắc phục những khuyết điểm này

  Trả lờiXóa
 22. Hiện nay công cuộc xây dựng cnxh ở nước ta có một số mâu thuẫn nhưng vấn đề đó không phải là tất cả những mâu thuẫn đang có trong quá trình đổi mới hiện nay ở nước ta. Song, việc Đảng ta xác định một cách chi tiết, đầy đủ và đưa ra cách giải quyết đúng đắn nhất định sẽ đem lại sự phát triển vượt bậc cho nước ta thời gian tới

  Trả lờiXóa
 23. Trong thời đại ngày nay khi mô hình chủ nghĩa xã hội quan liêu bao cấp đã sụp đổ (năm 1991), mô hình chủ nghĩa tư bản hiện đại cũng đang lún sâu trong cuộc đại khủng khoảng, bắt nguồn từ Mỹ năm 2008 kéo dài cho đến nay, hiện vẫn đang trong giai đoạn “tiêu điều” chưa có dấu hiệu phục hồi và phát triển, thì việc Việt Nam kiên định sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của thời đại, được nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ đồng tình ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 24. Tổng kết thực tiễn hơn 60 năm phát triển của cách mạng nước ta (1930-1991), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta đã rút ra những bài học lớn, trong đó bài học đầu tiên là: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chỉ có một đất nước độc lập thì mới đảm bảo cho nhân dân được hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 25. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại đó, Đảng và nhân dân đặt niềm tin rất lớn ở thanh niên vì thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, người kế tục sự nghiệp của cha anh. Với những truyền thống vẻ vang của mình, thanh niên Việt Nam sẽ cống hiến cho công cuộc đổi mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

  Trả lờiXóa
 26. Từ những bài học của cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm qua, nhất là những kinh nghiệm thu được trong những năm đổi mới, chúng ta có cơ sở khoa học để tin tưởng rằng: Với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc ta, với tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của nhân dân ta, lại có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cách mạng kiên cường, với sự giúp đỡ và hợp tác của bạn bè quốc tế, nhân dân ta có đủ khả năng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

  Trả lờiXóa
 27. Theo chủ nghĩa Mác - Lên nin, một xã hội chủ nghĩa là tất yếu mà bất cứ xã hội nào cũng sẽ hướng tới. Đó là một xã hội hoàn hảo, nơi mà không hề có áp bức bất công. Bất kể xã hội đó còn đang chìm trong khủng hoảng, hay đang phát triển vượt bậc nhờ những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến.

  Trả lờiXóa
 28. Chúng ta có được ngày hôm nay là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, một Đảng giàu tinh thần cách mạng, vững vàng, sáng tạo, đã kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, có kinh nghiệm lãnh đạo qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt kinh nghiệm của những năm đổi mới vừa qua có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cùng với đó là sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân cả nước, quyết tâm xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu.

  Trả lờiXóa
 29. Đại hội IX tiếp tục khẳng định nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời làm rõ khái niệm, nguồn gốc hình thành về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường của cách mạng Việt Nam, là tài sản to lớn của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 30. Những thành tựu của 5 năm qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Đó cũng là sự khẳng định cho hướng đi đúng đắn mà Đảng và Bác đã lựa chọn cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 31. Chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu

  Trả lờiXóa
 32. Là một đất nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần phải xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, giữ nguyên kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc và của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 33. Việc hình thành những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là công việc rất khó khăn. Mô hình xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa chưa có trong thực tiễn lịch sử, càng chưa có khi chúng ta xây dựng một nước có nền kinh tế chưa phát triển như nước ta. Tuy vậy, bằng ý chí vươn lên mạnh mẽ, sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta từ một nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh đã dần dần lấy lại sức sống cũng như tiến những bước dài trên con đường phát triển của mình.

  Trả lờiXóa
 34. Sức mạnh và thành tựu của chủ nghĩa xã hội, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đã thức tỉnh nhân loại, tạo khả năng đoàn kết các dân tộc để giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh chính sách có lợi cho người lao động; tạo khả năng hiện thực cho các nước lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó, chúng ta cũng cần phải vận dụng một các linh hoạt tư tưởng tiến bộ của chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới.

  Trả lờiXóa
 35. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Tính tất yếu của thời đại mới đã tạo khả năng và điều kiện để các dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, đem lại những nhận thức mới trong quan niệm và giải pháp giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc một cách triệt để. Nó cũng như phát súng báo hiệu cho sự trỗi dậy của các dân tộc, đứng lên giành lấy độc lập về tay mình.

  Trả lờiXóa
 36. Chỉ có chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động. Đó cũng là lý do toàn Đảng, toàn dân luôn kiên quyết đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 37. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian nan thử thách, Đảng cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt nhân dân từ thân phận nô lệ, đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giành lấy độc lập dân tộc, tự do cho chính mình. Trong thời bình, nhân dân lại tuyệt đối một lòng hướng về Đảng, đi theo sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tin tưởng về một tương lai tươi sáng của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 38. Quan Siêu Cấp06:40 22 tháng 1, 2017

  Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã hun đúc, tạo lập cho dân ta một nền văn hoá phong phú, đa dạng và thống nhất bền vững với những giá trị truyền thống tốt đẹp, cao quý, trong đó chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nấc thang cao nhất của văn hoá Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 39. Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh và mong muốn của Người là mục tiêu giành độc lập, tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, làm cho nhân dân "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, aicũng được học hành". Để thực hiện mục tiêu đó cần thực hiện sự giải phóng triệt để: Đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Chính vì mục tiêu cao cả đó, Người đi tìm đường cứu nước và đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động trên toàn thế giới.

  Trả lờiXóa
 40. Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu. Truyền thống đó gắn liền với truyền thống vẻ vang của dân tộc. Hiện nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang phát huy những truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 41. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới có những bước tiến nhảy vọt. Với tốc độ phát triển như vũ bão hiện nay, khoa học và công nghệ trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều kỳ tích, đặc biệt trong những lĩnh vực: Điện tử, tin học, sinh học, vật liệu mới, năng lượng, nghiên cứu vũ trụ v.v… Những lĩnh vực này đã tác động trực tiếp vào các mặt của đời sống xã hội đối với từng quốc gia. Đó là cơ hội, cũng là thách thức không nhỏ nếu như chúng ta muốn phát triển, vươn lên một tầm cao mới.

  Trả lờiXóa
 42. Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia. Đó là cơ hội lớn cho chúng ta thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, rút ngắn quá trình phát triển theo hướng đi tắt đón đầu. Mặt khác, chủ nghĩa tư bản hiện đại và các thế lực thù địch đang nắm ưu thế về vốn, công nghệ, thị trường, mưu toan lợi dụng xu thế này chi phối quá trình toàn cầu hoá kinh tế, phục vụ lợi ích kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản, tiến hành cuộc xâm lăng văn hoá và thông tin, đồng thời bóc lột công nhân, tài nguyên các nước kém phát triển, trong đó có nước ta. Nếu chúng ta muốn kiên trì theo đuổi xã hội chủ nghĩa, thì mọi khó khăn này đều phải được giải quyết.

  Trả lờiXóa
 43. Nhiệm vụ trung tâm của cách mạng nước ta trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không qua chế độ tư bản chủ nghĩa là phải xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, trong đó có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, văn hoá và khoa học tiên tiến. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng đó, nhất thiết phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tức là chuyển nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh tế công nghiệp văn minh.

  Trả lờiXóa
 44. Trong bối cảnh khu vực hoá và toàn cầu hoá kinh tế, Đảng ta chỉ rõ phải phát huy cao độ nội lực, coi nội lực là quyết định, nhưng không được coi nhẹ nguồn ngoại lực, tranh thủ nguồn vốn, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lý…được xem là nguồn bổ sung quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 45. Đối với nước ta, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ và cải thiện môi trường; khuyến khích làm giàu hợp pháp, đi đôi với xoá đói, giảm nghèo…phải được thực hiện ngay trong từng bước đi của quá trình phát triển. Chỉ có điều đó, người dân mới có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 46. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng; Nhà nước; nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 47. Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch chống chủ nghĩa xã hội vẫn không ngừng chạy đua vũ trang. Hoà bình, ổn định đối với từng quốc gia luôn luôn bị đe doạ. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác, cần nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh.

  Trả lờiXóa
 48. Nhiệm vụ trung tâm của cách mạng nước ta trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không qua chế độ tư bản chủ nghĩa là phải xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, trong đó có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, văn hoá và khoa học tiên tiến. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng đó, nhất thiết phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tức là chuyển nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh tế công nghiệp văn minh.

  Trả lờiXóa
 49. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là học thuyết cơ bản và giữ một vị trí quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhậ là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Đảng ta đã vận dụng sáng tạo học thuyết này để đưa nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 50. Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử để chỉ xã hội ở từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.

  Trả lờiXóa
 51. Quan Siêu Cấp05:45 20 tháng 3, 2017

  Sự nghiệp đổi mới của Việt Nam được bắt đầu ngay từ giữa những năm 80 và được triển khai mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực từ đó đến nay. Quá trình đổi mới đã đưa lại nhiều thành tựu to lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề lý luận quan trọng mà việc giải quyết chúng một cách đúng đắn sẽ là cơ sở lý luận hết sức cần thiết cho việc tiếp tục hoạch định và đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới.

  Trả lờiXóa
 52. Thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để và toàn diện từ xã hội cũ sang xã hội mới xã hội xã hội chủ nghĩa .Nó diễn ra trong toàn bộ các lĩnh vực đời sống của xã hội , tạo ra các tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hình thành một xã hội mà trong đó những nguyên tắc căn bản của xã hội xã hội chủ nghĩa từng bước được thực hiện.

  Trả lờiXóa
 53. Cho đến nay, trong quan niệm của những người mácxít - lêninit về chủ nghĩa xã hội và về những đặc trưng cụ thể của nó vẫn còn có những điểm khác nhau. Bản thân C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin khi đề cập đến nội dung và số lượng các đặc trưng ấy trong các tác phẩm khác nhau của mình cũng nói không hoàn toàn giống nhau.

  Trả lờiXóa
 54. Thời kì quá độ lên CNXH thể hiện rõ nhất những đặc thù của các loại nước và mỗi nước.Do sự khác nhau về điểm xuất phát, về trình độ phát triển, điều kiện thế giới cũng khác nhau ở mỗi giai đoạn, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc khác nhau. Điều đó cho phép thừa nhận sự đa dạng mô hình CNXH, sự phong phú về hình thức, phương pháp, bước đi trong tiến trình xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 55. Sự phát triển của học thuyết kinh tế - xã hội vẫn giữ nguyên giá trị cho mọi giai đoạn. Học thuyết hinh thái kinh tế - xã hội đã chỉ ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan và chính nó đã đề ra những hướng đi đúng đắn và từ đó đưa ra những giải pháp cho công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển hơn.

  Trả lờiXóa
 56. Xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng có thể có nhiều đặc trưng, nhưng có hai đặc trưng chất lượng quan trọng nhất mà dứt khoát chúng ta phải đạt đến, đó là vừa giàu có hơn, vừa công bằng hơn so với trong chủ nghĩa tư bản, hay phỏng theo cách nói của Hồ Chí Minh: chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Trả lờiXóa
 57. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, việc chấp nhận thành phần kinh tế tư bản tư nhân, cho phép doanh nhân được mở rộng sản xuất kinh doanh làm cho sản xuất phát triển, tạo thêm của cải, hàng hoá cho xã hội, nhưng đồng thời lại dẫn đến tình trạng bóc lột. Việc xoá bỏ bao cấp làm cho hoạt động của nhiều xí nghiệp trở nên năng động, nhưng cũng làm không ít xí nghiệp quốc doanh vấp phải khó khăn, thậm chí phá sản, khiến cho hàng loạt công nhân mất việc làm.

  Trả lờiXóa
 58. Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là những nhân tố của xã hội mới và tàn dư của xã hội cũ tồn tại đan xen lẫn nhau , đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế , văn hóa , xã hội , tư tưởng , tập quán trong xã hội . trong xã hội lúc này tồn tại nhiều thành phân, xã hội gồm đầy đủ mọi thành phần với nhiều tư tưởng khác nhau.

  Trả lờiXóa
 59. Trong chủ nghĩa xã hội, công bằng xã hội được thể hiện trong nguyên tắc phân phối theo lao động. Đây là một nguyên tắc phân phối rất công bằng. Mặc dầu vậy, trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, sự phân phối công bằng đó chẳng những chưa loại trừ được, mà vẫn còn hàm chứa trong nó sự chấp nhận một tình trạng bất bình đẳng nhất định giữa các thành viên trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 60. Những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua là kết quả của đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo - một đường lối đã kết hợp được một cách nhuần nhuyễn tính năng động chủ quan với biện chứng phát triển khách quan trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 61. Đứng trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nền kinh tế nươc ta không thể là nền kinh tế khép kín, mà phải tích cực mở rộng quan hệ nền kinh tế đối ngoại. Đó là xu thế tất yếu của thời đại, là vấn đề có tính quy luật trong thời đại ngày nay. Chúng ta “mở cửa” nền kinh tế, thực hiện đa dạng, đa phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển từ bên ngoài và phát huy lợi thế kinh tế trong nước làm thay đổi mạng mẻ về công nghệ, cơ cấu ngành và sản phẩm .

  Trả lờiXóa