CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA: CÁCH MẠNG CỦA THỜI ĐẠI

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017
Tags:

14 nhận xét:

 1. Sau một thế kỷ, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn giữ nguyên ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng; không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay lại không chịu ảnh hưởng sâu xa của Cách mạng Tháng Mười.

  Trả lờiXóa
 2. Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nướ

  Trả lờiXóa
 3. Cách mạng Tháng Mười Nga là một mẫu mực kiệt xuất về chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng của giai cấp vô sản. Đảng Cộng sản Nga đã phân tích tình hình cách mạng một cách khách quan, đánh giá chính xác các yếu tố và điều kiện cách mạng, đề ra chiến lược, sách lược đúng đắn cho từng giai đoạn chuyển biến cách mạng như: vấn đề thời cơ cách mạng, thay đổi sách lược, vấn đề sử dụng bạo lực cách mạng, vấn đề lợi dụng và khoét sâu mâu thuẫn chủ yếu của địch…Có thể nói sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén của Đảng về chiến lược, sách lược là điều kiện quyết định bảo đảm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

  Trả lờiXóa
 4. Sau hơn 30 năm đổi mới, với tư cách là một Đảng chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời không ngừng tiếp thu có chọn lọc, tận dụng phù hợp với giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

  Trả lờiXóa
 5. Sau một thế kỷ, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn giữ nguyên ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng; không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay lại không chịu ảnh hưởng sâu xa của Cách mạng Tháng Mười.

  Trả lờiXóa
 6. Cách mạng Tháng Mười thực sự là sự kiện lịch sử vĩ đại cứu nước Nga khỏi thảm họa, và sau đó đã thành lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nước Nga vào năm 1924 sau Cách mạng Tháng Mười, Người không kịp gặp Lenin song được khích lệ bởi tư tưởng của Lenin, và lấy những tư tưởng đó làm nền tảng cho học thuyết của mình. Trong khi đó, đối với nhân dân Liên Xô, thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam đã đem lại niềm khích lệ lớn lao về một chiến thắng vì cùng một mục đích, lý tưởng như của Cách mạng Tháng Mười.

  Trả lờiXóa
 7. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như Mặt Trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất”, và Bác đã đúc rút ra bài học về việc “cần có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, có phương pháp cách mạng đúng đắn”. Và điều này đã được vận dụng triêt để vào tiến trình cách mạng Việt Nam. Những thành tựu đạt được trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cho đến những kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự vận dụng đúng đắn bài học từ CMT10 vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 8. Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước phương Tây có sự gắn bó mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Cách mạng tháng Mười năm 1917 đã tạo ra một sự thay đổi cách mạng trong cách hiểu về chính khái niệm “cách mạng”. Tất cả các cuộc cách mạng kể từ đó trở đi được đặt trong một vũ trụ cách mạng mới.

  Trả lờiXóa
 9. Cách mang Tháng Mười Nga đã thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vùng lên giành độc lập dân tộc, tự giải phóng khỏi mọi áp bức, bất công, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhận định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”

  Trả lờiXóa
 10. Cuộc cách mạng Tháng 10 Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản quốc tế, đã tác động mạnh đến đời sống chính trị của nhiều quốc gia dân tộc, cho các nước thuộc địa, đem lại niềm tin, niềm hi vọng về tự giải phóng, trong đó có Việt Nam. Chính cuộc cách mạng này đã thôi thúc cho chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng ách nô lệ ở Việt Nam. Cách mạng Tháng Mười Nga và lịch sử thăng trầm của chủ nghĩa xã hội hiện thực thế giới trong một thế kỷ qua đã xác nhận, ở đâu, lúc nào những người cộng sản trung thành, vận dụng, phát triển sáng tạo di sản Mác-Lênin thì khi đó, ở đó cách mạng giành được thành công, thu được thắng lợi; ngược lại, ở đâu, lúc nào rơi vào chủ quan, duy ý chí, máy móc, giáo điều hoặc xa rời, từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin thì ở đó, lúc đó cách mạng lâm vào khó khăn, khủng hoảng, chao đảo, thậm chí thất bại, tan rã. Đây là vấn đề chưa hề cũ với chúng ta.

  Trả lờiXóa
 11. Bài học Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa sâu xa về nhiều phương diện, chẳng những gồm mục tiêu, mục đích, thời cơ, phương pháp, lực lượng, thành phần tiến hành cách mạng giành chính quyền mà còn yếu tố giữ chính quyền, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; chẳng những bài học về xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực mà còn xây dựng đảng cầm quyền, nắm vững và vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho cuộc cách mạng ấy. Do vậy, phải tăng cường giáo dục thế hệ trẻ nhận thức rõ những nguyên lý cơ bản của thời đại ngày nay, tăng cường nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những thập kỷ qua, tổng kết bài học thực tiễn thành công và chưa thành công trong sự nghiệp đổi mới, cải cách, cải tổ của các nước xã hội chủ nghĩa, của phong trào cánh tả đang trỗi dậy và tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 12. Có thể thấy những giá trị mà Cách mạng Tháng 10 mang lại cho nước Nga và toàn thế giới. Nước Nga cũng hiện tại cũng thấy rõ những giá trị mà Cách mạng tháng 10 Nga và Liên bang Xô Viết mang lại. Nhưng đồng thời nước Nga cũng thấy được cả những khuyết điểm, hạn chế dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991. Việt Nam đang đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì việc cần nhìn nhận rõ ràng những khuyết điểm, hạn chế đó luôn có tính thời sự ở bất kỳ thời điểm nào.

  Trả lờiXóa
 13. Mặc dù nước Nga Xô Viết không còn nhưng những bài học về cách mạng từ cách mạng tháng 10, từ chính những sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa của Liên bang Xô Viết chính là bài học cho Việt Nam. Mặc dù con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều khó khăn nhưng thiết nghĩ nếu cả dân tộc đồng sức, đồng hành con đường đó chẳng còn xa nữa.

  Trả lờiXóa
 14. Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội

  Trả lờiXóa