Giá trị cao đẹp của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là dịp để mọi người nhìn lại những kết quả đạt được của và bàn luận giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên trong sự phát triển chung của thành phố.

    Trả lờiXóa
  2. đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới với mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh.

    Trả lờiXóa