Kiên định con đường đi đúng đắn

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020
Tags: , ,

23 nhận xét:

 1. Chọn con đường tệ hại nhất mà lại làm được điều mà cả thế giới không làm được, được quốc tế từng bước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao thân thiết, rõ là một phán xét vô căn cứ, người dân chúng tôi cảm nhận được rõ nhất sự đúng đắn trong đường lối của Đảng, chưa bao giờ giảm sút lòng tin cả, tất cả đều đoàn kết, đồng lòng đưa đất nước phát triển đi lên

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi vĩ đại này tới thắng lợi vĩ đại khác, khẳng định sự đúng đắn khi lựa chọn con đường chế độ xã hội chủ nghĩa. Đến bây giờ chúng ta có thể khẳng định rằng con đường chúng ta đang đi là hoàn toàn đúng đắn

   Xóa
  2. Thực tiễn 90 năm qua, kể từ ngày có Đảng soi đường dẫn lối, đặc biệt là sau 75 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi vĩ đại này tới thắng lợi vĩ đại khác, khẳng định sự đúng đắn khi lựa chọn con đường chế độ XHCN.

   Xóa
  3. con đường đúng đắn luôn mang lại cho đất nước ta sự phát triển vượt trội, điều đó không phải thông qua lời nói lời bình luận mà thông qua thực tế trong suốt 75 năm qua nước ta đã thay đổi như thế nào từ khi kháng chiến kết thúc

   Xóa
  4. Sau khi chiến tranh chống đế quốc Mỹ kết thúc Đảng ta đã nhận định mục tiêu tiếp theo là xây dựng phát triển đất nước chính vì vậy chủ trương đường lối cũng được cải tiến tuy nhiên vẫn kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội

   Xóa
 2. Thực tiễn đã chứng minh rằng chỉ có con đường ấy mới giúp Việt Nam phát triển, sánh vai với các cường quốc 5 châu, Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, đất nước ngày một hùng cường, nhân dân được chăm lo mọi mặt về cuộc sống vật chất, tinh thần

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực tiễn Việt Nam hiện nay là khẳng định mạnh mẽ nhất cho thấy rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là hoàn toàn đúng đắn. Việt Nam hiện nay đã phát triển mạnh mẽ, nhân dân được hưởng một cuộc sống hoà bình, ấm no, hạnh phúc

   Xóa
  2. Đất nước ta từ một dân tộc bị đô hộ, tài nguyên khoáng sản bị vơ vét, người dân bị áp bức, dân trí không phát triển cái ăn cái mặc còn thiếu thông thì bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, là một nước có nhiều đóng góp cho thế giới và có gdp cao nhất khu vực đông nam Á

   Xóa
 3. Chúng ta có thể thấy, từ khi Đảng ra đời và lãnh đạo dân tộc Việt Nam và đặc biệt là sau khi chúng ta giành được độc lập dân tộc thì đất nước chúng ta hoàn toàn thanh da đổi thịt, đời sống của người dân được ổn định sinh sống, đất nước phát triển sánh vai với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thực tế đã chứng minh con đường mà lịch sử đã chọn cho dân tộc Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt. Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, đất nước ngày một hùng cường, nhân dân được chăm lo mọi mặt về cuộc sống vật chất, tinh thần, được đáp ứng đầy đủ mọi quyền tối thiểu nhất, tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

   Xóa
  2. Đảng ta được Bác Hồ thành lập từ năm 1930 với mục đích lãnh đạo giai cấp công nhân đứng lên khởi nghĩa giành lại độc lập chủ quyền, cũng từ đó Đảng ta là bộ phận đứng đầu xuất phát từ người dân lãnh đạo đất nước thực hiện cải cách phát triển

   Xóa
 4. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn nước nhà. điều đó đã góp phần làm cho đất nước Việt Nam ta không ngừng phát triển

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng ta xuất phát từ nhân dân lãnh đạo nhân dân trong từng thời kì thực hiện con đường đi lên chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhờ đường lối chủ trương rõ ràng, luôn lấy chủ nghĩa Mác Leenin tư tưởng Hồ CHí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động

   Xóa
 5. Lịch sử đã chứng minh con đường mà ta đang đi là hoàn toàn đúng đắn, từ sau khi độc lập đến nay thì Việt Nam đã có bước chuyển minh vô cùng mạnh mẽ, từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước có tỷ trọng xuất khẩu lúa gạo lớn nhất trên thế giới và vị thế của nước ta ngày càng một nâng cao trên trường quốc tế do những thành tựu đã và đang đạt được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thực tiễn đã chứng minh Đảng ta lãnh đạo là đúng đắn là hợp lý đối với từng thời kỳ, nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng mà đất nước ta đã chiến thẳng đế quốc Mỹ và xây dựng đất nước Việt Nam phát triển như hiện tại bây giờ

   Xóa
 6. Chỉ có con đường XHCN mới giúp Việt Nam phát triển, sánh vai với các cường quốc 5 châu, Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, đất nước ngày một hùng cường, nhân dân được chăm lo mọi mặt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. từ khi Bác Hồ bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước thì Bác đã đọc nghiên cứu rất nhiều nhưng chỉ có chủ nghĩa xã hội là con dduowgnf có thể cứu đất nước ta thoát khỏi chiến tranh, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới giúp cho chúng ta vươn lên sánh ngang với thế giới

   Xóa
 7. Những thành tựu mà chúng ta đạt được từ sau thời kì đổi mới tới nay là không thể phủ nhận. Nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng, với đường lối cách mạng đúng đắn đã giúp Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng và có vị thế trên trường quốc tế. Qua đó khẳng định cần kiên định con đường đi đúng đắn mà Đảng ta đã vạch ra để đất nước đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý của Nhà nước thì nước ta đã có những sự đổi mới và phát triển về mọi mặt để có những kết quả vượt bậc trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước

   Xóa
  2. Đây là kết quả của một tầm nhìn sáng suốt từ những nhà lãnh đạo đất nước. Mặc dù có những thăng trầm, có những thời điểm Đảng, Nhà nước có những sai lầm, khuyết điểm, nhưng cũng từ những sai lầm, khuyết điểm ấy giúp cho Đảng, Nhà nước, nhân dân nhận ra rằng chỉ có con đường chúng ta đang đi là con đường đúng đắn, sáng suốt, mà lịch sử đã gọi tên.

   Xóa
 8. Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, đất nước ngày một hùng cường, nhân dân được chăm lo mọi mặt về cuộc sống vật chất, tinh thần, được đáp ứng đầy đủ mọi quyền tối thiểu nhất, tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việt Nam giờ đây thật sự đã đổi thay quá nhiều rồi, chưa bao giờ Việt Nam có được vị thế và cơ đồ như ngày hôm nay, kinh tế luôn tăng trưởng dương dù tình hình dịch bệnh phức tạp.

   Xóa
 9. Con đường mà Đảng và Nhà nước ta đang đi đã và đang thể hiện được rằng đó là con đường đúng đắn. Chúng ta cần có niềm tin vào con đường này, hãy cùng với Tổ quốc kiến tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, văn minh hơn.

  Trả lờiXóa