Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới cần có giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài (P2)

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021
Tags:

11 nhận xét:

 1. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, chính những vấn đề lý luận bị vận dụng sai, kể cả trong quá khứ và hiện tại, đang bị kẻ thù tư tưởng lợi dụng để xuyên tạc, bịa đặt, bài xích, phủ nhận một cách ngang nhiên, thẳng thừng toàn bộ hệ tư tưởng và toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy các thế lực thù địch đang lợi dụng những sai lầm, máy móc, giáo điều trong cách vận dụng sai trong quá khứ nhằm bài xích phủ nhận thành quả cách mạng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta

   Xóa
 2. Trong tình hình mới, các thế lực thù địch thường tìm những sơ hở để chống phá, do đó ta cần nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa, pháp luật hóa đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ thể chế xã hội chủ nghĩa trong hệ thống pháp luật của Nhà nước một cách phù hợp, nhất là các bộ luật quan trọng liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Xóa
  2. Nhiệm vụ bảo vệ học thuyết Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của thế hệ trẻ chúng ta, không những thế chúng ta phải không ngừng phát triển học thuyết và tư tưởng này. để nó thích ứng với điều kiện Việt Nam nói riêng và Điều kiện thế giới nói chung, để học thuyế trường tồn và những thành quả của con người khoa học vĩ đại của loài người được giữ vững.

   Xóa
 3. Trong tình hình mới hiện nay các thể lực thù địch đã và đang tận dụng triệt để mọi kênh truyền thông nhằm xuyên tạc, bẻ cong , tuyên truyền các luận điêu sai trái tấn công vào tư tưởng đường lối của Đảng. Cần phải hết sức cảnh giác

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có mạng xã họi thì thông tin được lan truyền nhanh hơn bao giờ hết, tiện ích này là lợi thế rất lớn cho chúng ta trong việc triển kahi các công tác, cũng như tinh thống suốt trên mọi miền tổ quốc tuy nhiên cũng đặt ra nhiều nguy cơ, nên việc nâng cao ý thức cho người dân là điều hết sức cần thiết đế đảm bảo cho một xã hội thực luôn ổn định trước một xã hội ảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ

   Xóa
 4. Trong tình hình hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức chống phá trên mọi phương diện mọi mặt trận của chúng ta, chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng Thực hiện mưu đồ lật đổ chế độ. Chúng ta phải hết sức cẩn thận

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong quá trình tổ chức cuộc đấu tranh phải hết sức quan tâm chăm lo lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận chuyên nghiệp hoặc kiêm nhiệm có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, tâm huyết tham gia cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng- lý luận.

   Xóa
  2. Phải làm sao cho người dân hiểu được nền tảng tư tưởng Đảng mới là cách tốt nhất. Như vậy mỗi người dân mới chính là người đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch

   Xóa
 5. Thắng lợi của cách mạng cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 84 năm qua là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, đó là nhờ Đảng ta đã được vũ trang bằng lý luận cách mạng và khoa học nhất của thời đại - chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn tới, việc tiếp tục kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam vẫn là một tất yếu khách quan, là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

  Trả lờiXóa