“MUỐN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, PHẢI CÓ CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CÓ TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021
Tags:

10 nhận xét:

  1. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thật bạn ạ. Với tinh thần kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, luôn vững tin với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thì việc chúng ta có thể đi lên CNXH chỉ là thời gian mà thôi

      Xóa
  2. Lời Bác dạy không bao giờ là sai, để có thể xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hổi chủ nghĩa. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và luôn vững tin vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấu những lời dạy của Bác. Trong mọi hoàn cảnh nào phải kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hết lòng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

      Xóa
  3. Những lời bác dạy vẫn đi cùng năm tháng và đến bây giờ những lời dạy ấy vẫn không hề sai và còn nguyên giá trị. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa và tư tưởng xã hội chủ nghĩa. !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ đi theo tư tưởng của bác mà đất nước chúng ta ngày một giàu mạnh, không bao giờ bị chệch hướng cho dù đứng trước các đối tác đối lập hệ tư tưởng, luôn muốn thay đổi chúng ta, đây là tầm nhìn vượt thời đại của một lãnh tụ hiếm có trên thế giới

      Xóa
  4. Dù ở bất kỳ điều kiện và tình huống nào, chúng ta phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy chúng ta hãy luôn thấu những lời Bác dạy và trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn phải kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền thống nhất và toàn vẹn Lãnh Thổ, hết lòng vì tổ quốc và nhân dân -

      Xóa
  5. Thực tiễn, bao giờ và ở đâu cũng vậy, muốn xây dựng một xã hội đương đại cũng cần có những con người tiêu biểu đại diện cho lực lượng phát triển của xã hội đó, mà lịch sử thường gọi là “thời đại” và “con người của thời đại”.

    Trả lờiXóa
  6. Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, tư tưởng của bác đã trở thành một trong những cơ sở làm nền tảng lý luận của Đảng ta, trong thời đại hiện nay, để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải thực hiện mạnh mẽ hơn nữa tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng được con người mới xã hội chủ nghĩa, con người tiến bộ, xã hội tiến bộ

    Trả lờiXóa