Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021
Tags: , ,

11 nhận xét:

 1. Xây dựng Đảng phải gắn liền với xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bởi lẽ, chỉ khi nào Nhà nước mạnh, liêm chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình thì mới đưa được những đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, do vậy, là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong suốt 35 năm qua.

   Xóa
  2. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, “không để ai bị bỏ lại”.

   Xóa
 2. Đảng muốn vững mạnh và thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện của mình thì Nhà nước cũng phải được xây dựng vững mạnh, liêm chính, vì Nhà nước chính là người thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đưa các quyết sách lãnh đạo của Đảng thành chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp với thực tiễn phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh còn giúp cho Đảng có được mối quan hệ mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

   Xóa
  2. Nhưng điều quan trọng nhất, cơ bản nhất, cốt lõi nhất là bản thân mỗi cán bộ, đảng viên thực sự tự giác nâng cao nhận thức, hiểu biết, chú trọng rèn luyện thường xuyên, nhất là tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống.

   Xóa
  3. Mỗi đảng viên tại cơ sở cần tự mình nhiệt huyết trong công việc và làm gương cho người dân để đương các chính sách, đường lối chủ trương của Đảng trở thành hiện thực, kịp thời giải đáp thắc mắc và đề đạt nguyện vọng của người dân lên các cấp các ngành để giải quyết

   Xóa
  4. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

   Xóa
 3. Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ. Xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị liêm chính.

   Xóa
 4. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yêu cầu quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.

  Trả lờiXóa