Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021
Tags:

9 nhận xét:

 1. Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cũng phân tích rõ thêm kết quả của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, trí thức không chỉ là lực lượng chỉ tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, phản biện mà còn phải nghiên cứu, phát triển sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng cho phù hợp với hoàn cảnh mới của đất nước.

   Xóa
 2. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, trí thức phải nhận diện được âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; nghiên cứu, đề xuất các luận cứ khoa học, các giải pháp đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, bảo vệ đường lối, chủ trương, nền tảng tư tưởng của Đảng

   Xóa
 3. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.

  Trả lờiXóa
 4. Trong xây dựng Đảng, đội ngũ trí thức là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, là lực lượng đông đảo nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền, vận dụng Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng.

  Trả lờiXóa
 5. Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nền tảng vững chắc trong đời sống tinh thần của xã hội; đã nhận diện và kịp thời đề ra đường lối, chính sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Trả lờiXóa
 6. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, trí thức phải nhận diện được âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; nghiên cứu, đề xuất các luận cứ khoa học, các giải pháp đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, bảo vệ đường lối, chủ trương, nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Trả lờiXóa
 7. Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

  Trả lờiXóa